شال و روسری - ملزومات حجاب (چادر)
فروشگاه اعتمادی (بوجی) - شال و روسری - بازار - بازار بزرگ - منطقه 12
مدیریت: آقایان علی و حامد اعتمادی
روسری و شال
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازار بزرگ ، بازار جعفری پلاک: 144