مدیر:
هادی میرزایی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
بازارآهن شادآباد، بهاران2، مجتمع کوثر بهاران2، بلوک 42، پلاک 358
انتهای خیابان مالک اشتر، خیابان دستغب، پلاک 24
کانال سازی ایران دما
کانال سازی ایران دما
کانال سازی ایران دما
کانال سازی ایران دما
کانال سازی ایران دما
کانال سازی ایران دما
کانال سازی ایران دما
۰۹۳۶۱۱۶۸۲۸۰
۰۹۳۶۱۱۶۸۲۸۰
کانل جت فن در ابعاد ۳×۲/۵۰
۰۹۳۶۱۱۶۸۲۸۰
خمکاری و برشکاری میرزایی
خمکاری و برشکاری میرزایی
خمکاری و برشکاری میرزایی
خمکاری و برشکاری میرزایی
خمکاری و برشکاری میرزایی
خمکاری و برشکاری میرزایی
خمکاری و برشکاری میرزایی
خمکاری و برشکاری میرزایی
خمکاری و برشکاری میرزایی
خمکاری و برشکاری میرزایی
خمکاری و برشکاری میرزایی