بیمه ایران

مدیریت: احمد عباس زاده

منطقه 13 .

17شهریور جنوبی 20متری رضائی

بیمه

: صدور انواع بیمه نامه
limited

بیمه ایران

مدیریت: مسعود منتظری

منطقه 13 .

17شهریور چ تیردوقلو خ قاسم مهاجر

بیمه

: صدورانواع بیمه نامه
limited

بیمه ایران نمایندگی توانایی

مدیریت: الهام توانایی

منطقه 13 .

17شهریور جنوبی جنب حسینیه احمدی

بیمه

: صدورانواع بیمه نامه
limited

بیمه رازی

مدیریت: فاطمه زاداحمد

منطقه 13 .

17شهریور پایین تراز بانک مسکن میدان شهدا

بیمه

: بیمه رازی صدورانواع بیمه نامه
limited

یزدانی

مدیریت: محمدرضا یزدانی

منطقه 13 .

17شهریور ضلع جنوب غربی پل آهنگ جنب آژانس هواپیمایی ساینا

بیمه

: صدورانواع بیمه نامه
limited

بیمه رازی

مدیریت: فروع آذرم سا

منطقه 13 .

17شهریور ایستگاه ناصری

بیمه

: بیمه رازی
limited

سامان

مدیریت: صدیقه ترابی

منطقه 13 .

خ 17شهریور، نرسیده به چهارراه شمس، خ حاجیان فرد

بیمه

: صدورانواع بیمه نامه
limited

بیمه ایران

مدیریت: حبیب الهی

منطقه 13 .

خ 17شهریورجنوبی، چهارراه منصور

بیمه

: صدورانواع بیمه نامه
limited

بیمه ایران

مدیریت: لیلا باسمه چی

منطقه 13 .

17شهریور - پایین تراز م شهدا - بعداز بانک مسکن

بیمه

: بیمه
limited

بیمه ایران

مدیریت: زهرا نیک نام

منطقه 13 .

امام حسین، خ دماوند، خ منتظری، بلواراسدی

بیمه

: صدورفوری انواع بیمه نامه
limited


مدیریت: نادیا آقانسب

منطقه 13 .

امام حسین، خ برادران محمدی

دفتر خدماتی

: دفترامورمشترکین
limited

بیمه توسعه

مدیریت: عذرا رضائی

منطقه 13 .

خ 17شهریور، نرسیده به میدان شهدا

بیمه

: صدورانواع بیمه نامه
limited

بیمه ملت

مدیریت: نفیسه شکاری

منطقه 13 .

میدان امام حسین، خ دماوند، بین خ اقبال وایرانمهر

بیمه

: صدورانواع بیمه نامه
limited

1139تهران

مدیریت: علی اصغرزاده

منطقه 13 .

17شهریور - پایین تر از پل آهنگ - ایستگاه خاقانی -نبش ک محتشم

دفاتر اسناد رسمی

: دفتر اسناد رسمی
limited

1550تهران

مدیریت: علیرضا تقی زاده

منطقه 13 .

3 امام حسین - 17 شهریور - ابتدای خ صفای شرقی

دفاتر اسناد رسمی

: دفتر اسناد رسمی
limited

حقی

مدیریت: اصغر حقی

منطقه 4 .

تهرانپارس حکیمیه خ خرم

بیمه

: دفتر خدمات بیمه ملت
limited

بیمه توسعه

مدیریت: مریم دلیر

منطقه 4 .

تهرانپارس - خ جشنواره - خ امین - نرسیده به م رهبر

بیمه

: بیمه
limited

بیمه ایران

مدیریت: مرضیه استیری

منطقه 4 .

تهرانپارس حکیمیه فازیک خ گلریز نبش گلریز 2 شرقی

بیمه

: صدور انواع بیمه نامه
limited