فرش ماشینی و موکت

دانشیان

دانشیان: 55638185

منطقه 12 .

15خرداد سبزه میدان بازار کفاشها سرای بوعلی نو

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

اصیل

محمدی: 55816963

منطقه 12 .

بازار کفاش ها-بازار فرش -

مهریار

مهریار: 55899556

منطقه 12 .

سبزه میدان - بازار بزرگ - بازار عباس آباد-سرای پارک

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

حاجی حسینی

حاجی حسینی: 55637881

منطقه 12 .

سبزه میدان - بازار بزرگ - بازار عباس آباد-سرای پارک

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

وحدتی

وحدتی : 55623168

منطقه 12 .

بازاربزرگ سبزه میدان بازار عباس آباد

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

کشاورز

کشاورز: 55610978

منطقه 12 .

سبزه میدان - بازار بزرگ - بازار عباس آباد-سرای پارک

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

قاسمی

قاسمی: 55808323

منطقه 12 .

سبزه میدان - بازار بزرگ - بازار عباس آباد-سرای پارک

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

زارعی

زارعی: 55899562

منطقه 12 .

سبزه میدان - بازار بزرگ - بازار عباس آباد-سرای پارک

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

موسوی

موسوی: 55608254

منطقه 12 .

سبزه میدان - بازار بزرگ - بازار عباس آباد-سرای پارک

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

حسینی

حسینی: 55615668

منطقه 12 .

سبزه میدان - بازار بزرگ - بازار عباس آباد-سرای پارک

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

نبی ئی

نبی ئی: 55613546

منطقه 12 .

سبزه میدان - بازار بزرگ - بازار عباس آباد-سرای پارک

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

ناظم زاده

ناظم زاده: 55626799

منطقه 12 .

سبزه میدان - بازار بزرگ - بازار عباس آباد

امیرذهنی

ا میرذهنی : 88059443-55610594

منطقه 12 .

بازاربزرگ انتهای بازار عباس آباد سرای مجتبائی

فرش ماشینی و موکت

: فرش وانواع تابلو فرش های نفیس تبریز

شفیعی

شفیعی: 55601467

منطقه 12 .

بازار عباس آباد - سه راه سرای جدا قدیم

فرش ماشینی و موکت

: صادرات فرش

پارسا

پارسا : 55163103-55634535

منطقه 12 .

بازاربزرگ انتهای بازار کفاشها سرای مجتبائی

فرش ماشینی و موکت

: بورس انواع فرش

حاج ابراهیمی

ابراهیمی : 55896345-55625565

منطقه 12 .

بازار زرگرها انتهای بازار عباس آباد سرای مجتبائی

فرش ماشینی و موکت

: بورس انواع فرش و تابلو فرش

جانسوز

جانسوز : 55613752

منطقه 12 .

بازاربزرگ انتهای بازار عباس آباد سرای مجتبائی

فرش ماشینی و موکت

: فرش وانواع تابلو فرش نفیس تبریز

هریس

علی زاده : 55573794-55623404

منطقه 12 .

بازاربزرگ تهران بازار عباس آباد سرای حسینی

فرش ماشینی و موکت

: تولید وعرضه فرش

محمدخانی

محمدخانی : 55627490

منطقه 12 .

بازاربزرگ بازار عباس آباد سرای حسینی

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی

اسماعیلیان

اسماعیلیان : 09121223396

منطقه 12 .

بازاربزرگ سبزه میدان بازار عباس آباد سرای حسینی

فرش ماشینی و موکت

: فرش فروشی