قالبسازی و فرز کاری

-

حمیدپور: 33281895-6
حومه تهران . جاده خاوران -شهرک صنعتی خاوران -سایت فن آوران -خ شقایق

CNG

شریفی: -
حومه تهران . جاده خاوران - شهرک صنعتی خاوران -سایت فن آوران -خ بنفشه

قالبسازی و فرز کاری

: قالبسازی و خدمات فرز

استادیان

استادیان: 33286246
حومه تهران . جاده خاوران - شهرک صنعتی خاوران - سایت فن آوران - خ نیلوفر

المهدی

قندهاری: 33282370
حومه تهران . جاده خاوران - شهرک صنعتی خاوران - سایت فن آوران - خ نیلوفر

-

علی خواه: 33284508
حومه تهران . جاده خاوران، شهرک صنعتی خاوران، خ میخک

فارس

احمد و رحمت حسنی : 76264149
حومه تهران . جاجرود ، منطقه صنعتی کمرد ، خ صنعت شرقی ، جنب کوچه الماس

قالبسازی و فرز کاری

: سازنده قالب های تراشکاری و پرسکاری