کولر -شومینه

فروشگاه آدینه

مدیریت: هوشنگ معصومی

کرج - منطقه 1 .

میدان کرج - اول خ چالوس -

کولر -شومینه

: کیف و کفش

کفش نادر

مدیریت: رجب علی رحیمی

کرج - منطقه 9 .

چ طالقانی

فروشگاه پاترین

مدیریت: محمدرضا آقایی میبدی

کرج - - .

میدان کرج - ابتدای بهشتی -نبش پاساز فدک

کولر -شومینه

: کیف و کفش