پناهی

مدیریت: یونس پناهی

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر، خ بهرامی، خ رجائی

خرازی

: خرازی
limited

مدرسی

مدیریت: سعید مدرسی

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر، خ بهرامی، خ رجائی

خرازی

: خرازی
limited

بهشت کوچک

مدیریت: رضا عارف پور

منطقه 14 .

پیروزی - م بروجردی - خ بروجردی

خرازی

: خرازی
limited

قاصدک

مدیریت: دلشاد امینی

منطقه 20 .

شهر ری م نماز خ 35 متری امام حسین خ دیلمان جنوبی

خرازی

: خرازی
limited

محمد

مدیریت: محمد سلیمانی

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر - خ احمد حسینی

خرازی

: خرازی
limited

حسین زاده

مدیریت: حمید حسین زاده

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر، خ مسلمی

خرازی

: خرازی
limited

دارا وسارا

مدیریت: الهام یوسفی

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر خ بهرامی خ حسینی

خرازی

: خرازی
limited