لوازم آشپزخانه

بخشی

بخشی: 55601296

منطقه 12 .

بازارچهل تن

لوازم آشپزخانه

: لوازم آشپزخانه

-

موسی الرضا: 55629497

منطقه 12 .

بازارچهل تن-بازارسیداسماعیل

لوازم آشپزخانه

: لوازم آشپزخانه

پناهنده

پناهنده: 55606319

منطقه 12 .

مصطفی خمینی م سیداسماعیل بازارچاقوسازها

لوازم آشپزخانه

: لوازم آشپزخانه

قصاب

قصاب: 55636455

منطقه 12 .

بازار سیداسماعیل

لوازم آشپزخانه

: لوازم آشپزخانه

گراوند

گراوند: 55634589

منطقه 12 .

بازارسید اسماعیل-نبش سرای حاج هادی

لوازم آشپزخانه

: لوازم آشپزخانه

عطا

اعطاسی: 55151167

منطقه 12 .

بازارچهل تن-سرای میرزا اسماعیل

لوازم آشپزخانه

: لوازم آشپزخانه

موسوی

موسوی: 55605773

منطقه 12 .

بازارچهل تن-سرای مستوفی

لوازم آشپزخانه

: لوازم آشپزخانه

سبزه میدان

پورشهباز: 55803969

منطقه 12 .

سبزه میدان-بازارکفاشها

لوازم آشپزخانه

: لوازم آشپزخانه

عباسی

عباسی: 55810991

منطقه 12 .

بازار چهل تن - نیری

لوازم آشپزخانه

: لوازم آشپزخانه

لاوان

آئینه چی: 55634166

منطقه 12 .

بازار -چهارسوق بزرگ-سرای قیصر

لوازم آشپزخانه

: لوازم آشپزخانه

تیراژه

نجفی شبستری: 55160800

منطقه 12 .

بازاربزرگ تهران-تیمچه حاجب الدوله-دالان ششم

لوازم آشپزخانه

: لوازم آشپزخانه

110(مظهری)

مظهری: 55611485

منطقه 12 .

سبزه میدان-بازارکفاشها

لوازم آشپزخانه

: لوازم آشپزخانه

شرکت تولیدی ایران تفال

صدیقی راد: 55608866

منطقه 12 .

بازاربزرگ-تیمچه حاجب الدوله-دالان چهارم

لوازم آشپزخانه

: لوازم آشپزخانه

وحدت

حسنی: 55604448

منطقه 12 .

بازار چهل تن-بازارسیداسماعیل-سرای های

لوازم آشپزخانه

: لوازم آشپزخانه

ثامنی

ثامنی: 55615925

منطقه 12 .

سبزه میدان-بازارکفاشان-جنب سرای شکروی

لوازم آشپزخانه

: لوازم آشپزخانه

مکرمی

مکرمی: 55898412

منطقه 12 .

بازارچهل تن-سرای خوانساری

لوازم آشپزخانه

: لوازم آشپزخانه

عباسی

عباسی: 55809231

منطقه 12 .

بازارچهل تن

لوازم آشپزخانه

: لوازم آشپزخانه

شیرزاد

شیرزاد: 55183445

منطقه 16 .

م شوش-خ صابونیان

لوازم آشپزخانه

: لوازم آشپزخانه

اخوان ماجدی

ماجدی: 55040041

منطقه 16 .

م شوش-خ صابونیان

لوازم آشپزخانه

: لوازم آشپزخانه

شهرابی

شهرابی: 55320002

منطقه 16 .

م شوش-خ فداییان اسلام-خ صابونچی

لوازم آشپزخانه

: لوازم آشپزخانه