بیمارستان

مدنی

مدیریت: سکینه شکرالهی

کرج - منطقه 5 .

کرج ، پونه شرقی ، خ گلستان سوم

بیمارستان

: ارائه خدمات درمانی