نقره جات-زیور آلات

BILICH

توسل: 55624004
منطقه 12 . بازار کویتیها

نقره جات-زیور آلات

: کلاه گیس و بدلیجات

محمدپور

محمدپور: 55624639
منطقه 12 . 15خرداد، بازار کویتیها

نقره جات-زیور آلات

: پخش انواع زیور آلات فانتزی و جاکلیدی و ساعت

ایمانی

ایمانی: 55633776
منطقه 12 . 15خرداد- جلوخان بزرگ مسجد امام

نقره جات-زیور آلات

: بورس انواع زیورالات و بدلی جات

احمدیان

احمدیان: 55628818-55624781
منطقه 12 . پانزده خرداد- بازار بین الحرمین- کوچه شیخ رضا -پاساژصدف- همکف-پ10-بازارسلطانی-جامع اول-پ9

نقره جات-زیور آلات

: تل سر - کلیپس-نماینده انحصاری جعبه های آرایشی

حیدری

حیدری : 55618477
منطقه 12 . بازار بزرگ، جلوخان، مسجد امام خمینی، سرای اردیبهشت

cartier

ابراهیمی-حسینی: 55807392
منطقه 12 . 15خرداد، بازار بزرگ، بازار سلطانی، تیمچه اول غربی

منیری

منیری: 55622476
منطقه 12 . بازار بزرگ - بازار سلطانی - بازار جامع دوم

اعتماد110

سماک: 55639096
منطقه 12 . بازار - بازار سلطانی - جامع دوم

نقره جات-زیور آلات

: زیورآلات فانتزی و خارجی

مهر

نیت نامی: 55628100
منطقه 12 . بازار بزرگ - بازار سلطانی

لنکرانی

لنکرانی: 55165752
منطقه 12 . بازار بزرگ - بازار سلطانی - جامع اول

صادقی

صادقی: 55617275
منطقه 12 . بازار سلطانی - نبش تیمچه دوم غربی

کاتوزیان

کاتوزیان: 55801463
منطقه 12 . بازار بزرگ - بازار سلطانی - تیمچه اول

باران

رضائی: 55601662
منطقه 12 . بازار بزرگ - بازار سلطانی - تیمچه دوم غربی

شهسواری

شهسواری: 55158272
منطقه 12 . بازار - سرای مشیر خلوت

نقره جات-زیور آلات

: نگین - مهره های تزئینی

ایرانیان

دهقان: 55160142
منطقه 12 . بازار بزرگ - بازار سلطانی

حسینی

حسینی: 55532465
منطقه 12 . بازار بزرگ - بازار سلطانی - جامع اول

یونیک

غلامی: 55630498
منطقه 12 . 15خرداد - مسجد امام - بازار سلطانی

نقره جات-زیور آلات

: پخش بدلیجات

حسام

منوچهری: 55807901
منطقه 12 . بازار کویتیها

Versche

داروئیان: 55163427
منطقه 12 . سبزه میدان - بازار کفاشها - بازار مریم

نقره جات-زیور آلات

: زیور آلات

منصور

اثباتی: 55618215
منطقه 12 . بازار، بین الحرمین ، بازار کویتیها

نقره جات-زیور آلات

: پخش انواع بدلیجات