نقره جات-زیور آلات

فلاح

ستاری فلاح: 55610405
منطقه 12 . بازار کویتیها

نقره جات-زیور آلات

: زیور آلات

میلاد

جباری فرد: 55573093
منطقه 12 . بازار - چهار سوق بزرگ - بعداز اداره پست

گلها

نقی زاده: 55810536
منطقه 12 . بازار بزرگ طوس

نقره جات-زیور آلات

: انواع زیور آلات ایرانی وخارجی

صابری

صابری: 55161797
منطقه 12 . بازار سرای مشیرخلوت جامع دوم

سیلور

مهری نژاد - ورمزیار: 09362767211
منطقه 12 . بازار سلطانی - جامع اول - روبروی پله بانک تجارت

اپل تیری2

اخلاقی: 55617281
منطقه 12 . بازار سلطانی - تیمچه اول غربی

اسمی

اسمی: 55890285
منطقه 12 . بازار سلطانی - تیمچه دوم - بازار جامع

بقائی

بقائی: 09124156371
منطقه 12 . بازار سلطانی - مسجد امام

برادران الله یاری

الله یاری: 55628928
منطقه 12 . بازار بزرگ - بازار سلطانی

اختراعی

اختراعی: 55670742
منطقه 12 . بازار بزرگ - بازار سلطانی

یراقی

یراقی: 55621486
منطقه 12 . بازار بزرگ - بازار سلطانی - بازار اول جامع

جاوید

جاوید: 55633427
منطقه 12 . بازار - خ 15 خرداد - بازار سلطانی

اپل تیری

اخلاقی: 55636199
منطقه 12 . بازار سلطانی

محقق

محقق: 55628080
منطقه 12 . بازار - جلوخان شرقی - مسجد امام - روبروی بازار سلطانی

رضاعلی

رضاعلی: 09366747664
منطقه 12 . بازار بزرگ بازار سلطانی بازار جامع دوم درب سوم تقاطع سرای حاج حسن

آسیا

نجات مقدم: 55634400
منطقه 12 . بازار سلطانی - حیاط جامع اول

الزهرا

طریقت: 55693084
منطقه 12 . بازار سلطانی

بدلیجات مرتضی

نوری: 55622004
منطقه 12 . 15خرداد مسجد امام بازار سلطانی جامع اول

نقره جات-زیور آلات

: پخش انواع بدلیجات

قلی زاده

قلی زاده: 55638273
منطقه 12 . 15خرداد ، بازار کویتیها ، بازار مفید

محقق

محقق: 55621326
منطقه 12 . بازار بزرگ - بازار مسجد - بازار سلطانی