نقره جات-زیور آلات

دلربا

صابری: 55604425
منطقه 12 . بازار بزرگ جلوخان غربی - مسجد امام

نقره ای

نصیری: 55614859
منطقه 12 . بازار سلطانی

رحمانی

رحمانی: 33129898
منطقه 12 . بازار سلطانی - جامع اول

سیلور

سنجری: 55611605
منطقه 12 . بازار سلطانی جامع اول روبروی پله بانک تجارت

نقره جات-زیور آلات

: بورس انواع بدلیجات

حسین

جدی: 55807747
منطقه 12 . بازار بزرگ بازار سلطانی

بقائی

بقائی: 55573622
منطقه 12 . بازار بزرگ بازار سلطانی

میلاد1

روشن یزدان : 55614044
منطقه 12 . بازار سلطانی

نقره جات-زیور آلات

: زیور آلات

فرهمند

فرهمند: 55896946
منطقه 12 . بازار بزرگ بازار سلطانی

نگین

آب نیکر: 55626380
منطقه 12 . بازار سلطانی

نقره جات-زیور آلات

: زیورآلات وبدلیجات

شفیعی

شفیعی: 55602998
منطقه 12 . 15خرداد - بازار - مسجد امام - جلوخان شمالی مسجد

بورس نقره 99

حیدری : 55815626
منطقه 12 . 15خرداد بازار بزرگ مسجد امام اردیبهشت

نقره جات-زیور آلات

: زیورآلات - نقره جات

موسوی

موسوی: 55632672
منطقه 12 . 15 خرداد بازار سلطانی

نقره جات-زیور آلات

: زیور آلات

محمدخانی

محمدخانی: 55626347
منطقه 12 . 15خرداد - پله های مسجد امام خمینی - جلوخان شمالی

منصوری

منصوری: 55807749
منطقه 12 . 15خرداد

نقره جات-زیور آلات

: زیور آلات

جاوید

جاوید: 55626514
منطقه 12 . 15خرداد - بازار کویتیها

آرین

حسینی: 33950211
منطقه 12 . جمهوری

دریای نور

چهره: 55627416
منطقه 12 . بازار بزرگ بازار سلطانی نبش پاساژ شرقی

نقره جات-زیور آلات

: بدلیجات استیل تیتانیوم

فراهانی

فر اهانی: 55634609
منطقه 12 . بازار - 15 خرداد - مسجد امام - جلوخان شرقی مسجد

موسوی

موسوی: 55620628
منطقه 12 . مسجد امام - ابتدای بازار سلطانی

کاویانی

کاویانی: 55812760
منطقه 12 . بازار