نقره جات-زیور آلات

کاویانی

کاویانی: 55812760

منطقه 12 .

بازار

زرکده

عابدیان: 55150881

منطقه 12 .

بازار بزرگ

صدرهاشمی

صدرهاشمی: 55617104

منطقه 12 .

بازار

نقره جات-زیور آلات

: بورس بدلیجات و استیل

آزاد

آکنچی: 55617297

منطقه 12 .

بازار - مسجد امام - بازار سلطانی

نگین

امیری: 55605630

منطقه 12 .

بازار بزرگ ابتدای بازار کویتیها

اسدی

اسدی: 55635476

منطقه 12 .

بازاربزرگ ابتدای بازار کویتیها

نقره جات-زیور آلات

: پخش انواع زیورآلات وتیتانیوم واستیل

اخلاقی

اخلاقی: 55617313

منطقه 12 .

بازار مسجد امام بازار سلطانی

نقره سازان

امیرمحمدی: 55811347

منطقه 12 .

بازار تهران جلوخان بزرگ مسجد امام خمینی

نقره جات-زیور آلات

: انگشترسازی

برادران عباسپور

عباسپور: 55814834

منطقه 12 .

15خردا د بازار سلطانی

نقره جات-زیور آلات

: بدلیجات وگل سر

نیستانی

نیستانی: 09121260797

منطقه 12 .

15خرداد بازار سلطانی جامع اول

نقره جات-زیور آلات

: بدلیجات گردنبند ودستبند اسپرت

صدری

صدری: 55619225

منطقه 12 .

بازار بزرگ - بازار سلطانی - جامع اول

سبزی یانی

سبزی یانی: 55818336

منطقه 12 .

مسجد امام- بازارسلطانی

نقره ای

نصیری: 55614839

منطقه 12 .

بازار بزرگ 15خرداد بازار سلطانی

نقره جات-زیور آلات

: بورس انواع زیور الات و بدلیجات

باقریان

باقریان: 55573768

منطقه 12 .

بازاربزرگ 15خرداددرب شرقی امام ابتدای بازار سلطانی

نقره جات-زیور آلات

: بدلیجات استیل

آیلی

توکلی: 33977595

منطقه 12 .

ناصر خسرو

جهان نگین

مسکن میدان: 09122401487

منطقه 12 .

15خرداد

-

شکیبایی: 55575418

منطقه 12 .

مولوی بازا رنجارها

نقره جات-زیور آلات

: عرضه زیورآلات

آزاد

اکنچی: 55632685

منطقه 12 .

بازار مسجدامام بازار سلطانی تیمچه اول

فراهانی

فراهانی: 55162763

منطقه 12 .

بازار بزرگ، بازار کویتیها

نقره جات-زیور آلات

: نقره جات زیور آلات

مهدی

حسن زاده: 55898591

منطقه 12 .

15خرداد