عابدینی

مدیریت: علیرضا عابدینی تلفن: 34433560

کرج - منطقه 7 .

گوهردشت - پایین تراز فلکه اول - مقابل مخابرات

صحافی

: صحافی

فدک

مدیریت: محمدحسین کناری تلفن: 32226779

کرج - منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - مقابل مصلی

صحافی

: صحافی