فدک

مدیریت: محمدحسین کناری

کرج - منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - مقابل مصلی

صحافی

: صحافی