فنرسازی انصاری

مدیریت: اکبر انصاری

کرج - منطقه 10 .

جاده ملارد، سرحداباد

فنرسازی

: ساخت انواع فنرهای صنعتی

امید

مدیریت: حمید نعمت زاده

کرج - منطقه 5 .

بهشتی - بین میانجاده و 45 متری گلشهر

فنرسازی

: انواع فنر