جوراب (مردانه-زنانه-بچه گانه)

لطفی- فراهانی

ایاز لطفی- حسن فراهانی :

منطقه 12 .

آرشن

قهرمانی:

منطقه 12 .

جوراب (مردانه-زنانه-بچه گانه)

: تولیدوپخش انواع جوراب زنانه

جوراب (مردانه-زنانه-بچه گانه)

: عرضه انواع جورابهای داخلی وخارجی