شبکه های صدا و سیما

مبنا محتوا

مدیریت: محمد خیری

مشهد - منطقه 9 .

مشهد ، سجاد

شبکه های صدا و سیما

: مبنا محتوا تیم طراحی و تدوین استراتژی تولید محتوا (www.mabnamohtava.ir)