فروشگاه های زنجیره ای

کارکنان

مدیریت: مجید اعتمادی تلفن: 34405396

کرج - منطقه 8 .

بلوار طالقانی شمالی - جنب پارک شرافت

فروشگاه های زنجیره ای

: تعاونی مصرف