ورزشگاه ها

المپیک آزادی

مدیریت: جعفر پناهی

کرج - منطقه 3 .

بلوار شهید صالحی

ورزشگاه ها

: آمادگی جسمانی کاراته