مجسمه فروشی

فروشگاه اکبرزاده و رحیمی

مدیریت: آقایان جواد اکبرزاده و توفیق رحیمی

مشهد - منطقه 7 .

مشهد ، بلوار مصلی، نبش مصلی 8، مجتمع ایران مهر،

مجسمه فروشی

: بورس مجسمه های تزئینی، پولی استر و تابلو