لوازم قالیبافی

فروشگاه نیما 2

وکیلی: 55604806

منطقه 12 .

بازار کفاشها، سرای بوعلی

لوازم قالیبافی

: عرضه کننده کلیه لوازم قالی بافی و نقشه های کامپیوتری (کلی و جزئی)