دندانپزشکی - دندانسازی

دندانپزشکی

صالحیار: 888326254

منطقه 7 .

ضلع شمالی م هفت تیر ، جنب مجتمع نگین آبی

دندانپزشکی - دندانسازی

: خدمات دندانپزشکی

مطب دکتر مهرورزفر

مهرورزفر: 88759644

منطقه 7 .

سهروردی شمالی

مطب دکتر توسلی

توسلی: 88741909

منطقه 7 .

سهروردی شمالی

مطب دکتر سادات

سادات: 88520546

منطقه 7 .

سهروردی شمالی - نبش مطهری

مطب دکتر سامعی

سامعی: 88425181

منطقه 7 .

سهروردی شمالی - نبش مطهری

مطب دکتر حجتی

ناصر حجتی: 88427008

منطقه 7 .

سهروردی شمالی

مطب دکتر فاطمی

فاطمی: 88765710

منطقه 7 .

سهروردی شمالی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطی دندانپزشکی شیرانی

شیرانی: 88500476

منطقه 7 .

سهروردی شمالی - خ هویزه شرقی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب دکتر پورحمید

پورحمید: 88500625

منطقه 7 .

سهروردی شمالی - خ هویزه شرقی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

مطب دکتر شجاعی

شجاعی: 88523410

منطقه 7 .

سهروردی شمالی - خ هویزه شرقی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

مطب دکترخدری

خدری: 88516286

منطقه 7 .

سهروردی شمالی

طلایه داران

بیگ زاده : 66954115

منطقه 7 .

انقلاب بین چ ولیعصر و فلسطین خ برادران مظفر جنوبی

مطب دکترعالی مقام

عالی مقام: 88437120

منطقه 7 .

میدان سبلان، ابتدای گلبرگ غربی، خ ش حیدری

مطب دکتر تاج الدینی

تاج الدینی: 88460942

منطقه 7 .

نظام آباد - سبلان شمالی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح - دندانپزشک

خواجه نوری

خواجه نوری: *88832439

منطقه 7 .

مطهری، تقاطع دکترمفتح، ساختمان پزشکان230

مطب دکتر ارجمند

ارجمند: 22866622

منطقه 7 .

ضلع شمال غربی پل سیدخندان-خ شریعتی

-

دکترهدایت: 22884329

منطقه 7 .

شریعتی بالاترازسیدخندان

-

دکترخوشنویسان: 22855300

منطقه 7 .

شریعتی بالاترازسیدخندان

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

-

دکترقدوسی: 22896143

منطقه 7 .

شریعتی نرسیده به خ میرداماد

-

سیدنظری: 22896132

منطقه 7 .

شریعتی نرسیده به خ میرداماد