دندانپزشکی - دندانسازی

مطب دکتر احمدی

احمدی: 77836703

منطقه 8 .

گلبرگ غربی - بین کرمان و 16 متری دوم جنوبی

مطب دکتر حسینی

حسینی: 88477950

منطقه 8 .

مجیدیه جنوبی - خ جهان تربیت - خ رفیعا

دکتر نظری

نظری : 77453935

منطقه 8 .

رسالت نرسیده به بختیاری جنب مرکز خرید پانیز و بانک تجارت

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح-دندانپزشک

برلیان

فرامرزی- حسین زاد: 26316704

منطقه 8 .

رسالت ابتدای استادحسن بنای جنوبی

دکتر جعفری

جعفری : 77267642

منطقه 8 .

نارمک خ گلبرگ غربی تقاطع مدنی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح -دندانپزشک

شرق

امینی : 77204156

منطقه 8 .

رسالت ضلع شرقی م نبش کوچه آزاده

دندانپزشکی - دندانسازی

: کلینیک دندانپزشکی