طباخی - سیراب شیردان

طباخی لاله - طباخی قرنی در مشهد - کله پاچه در قرنی مشهد / لاله طبخ- مطبخ القرنی فی مشهد - عنید فی قرنی مشهد

مدیریت: روح اله کیایی

مشهد - منطقه 1 .

مشهد ، چهارراه میدان بار، بین قرنی9 و 7 ، (نبش قرنی 9 ) ، پلاک 859 ، طباخی لاله / مشهد ، مفترق طرق بار سکویر ، بین القرنین التاسع والسابع ، (زاویة القرن التاسع)

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه، سیرابی، شیردان / قذر ، مائی ، حلب

طباخی سفید بره - کله پاچه - سیراب شیردان در حر عاملی مشهد

مدیریت: علیرضا دل افروز

مشهد - منطقه 2 .

مشهد ، بلوار حر عاملی ، بین حر عاملی 62 و 64 / مشهد ، شارع حر عاملی ، بین حر عاملی 62 و 64

طباخی - سیراب شیردان

: طبخ و عرضه کله پاچه و سیرابی / طبخ و تجهیز الفضلات و الری ***سفید بره شعبه دیگری ندارد*** *** لیس لدى لحم خروف أبیض فرع آخر ***

طباخی علی - طباخی - کله پاچه در مشهد - میدان حر - پیروزی

مدیریت: علی خداپرست

مشهد - منطقه 9 .

مشهد ، بین میدان حر و پیروزی 30

طباخی - سیراب شیردان

: صبحانه: کله پاچه، مغز، زبان، پاچه، عصرانه: سیراب شیردان، سفارشات پذیرفته می شود

طباخی کوثر - غذای سنتی - طباخی - بلوار هنرستان - مشهد

مدیریت: مجید حسن زاده

مشهد - منطقه 9 .

مشهد ، بلوار هنرستان نبش هنرستان نوزدهم

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پاچه، مغز، زبان، سیراب شیردان ، انواع غذاهای سنتی

طباخی حقیقت

مدیریت: ابراهیم خوش خرام

مشهد - منطقه 8 .

مشهد ، بلوار امام خمینی ، نبش خمینی 83

طباخی - سیراب شیردان

: طبخ و عرضه کله پاچه و سیرابی

طباخی کوثر

مدیریت: حسن صادقی

مشهد - منطقه 1 .

مشهد ، بلوار بعثت ، بین سه راه بعثت و بعثت 14

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پاچه، مغز، زبان، سیراب شیردان

طباخی لاله

مدیریت: رضا یزدان بخش

مشهد - منطقه 10 .

مشهد ، بلوار فلاحی ، فلاحی 18 ، نبش کوچه اول

طباخی - سیراب شیردان

: پخت و عرضه کله پاچه و سیرابی

طباخی داروغه

مدیریت: مسعود مکرم

مشهد - منطقه 1 .

مشهد ، خ نواب ، ابتدای نواب 8 ، کنار حسینیه پوست فروشان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی و جگرکی

طباخی و جگرکی یاس

مدیریت: حمید جامی و جواد دهنو خلجی

مشهد - منطقه 10 .

بلوار شریعتی، تقاطع حسابی، روبروی شریعتی 41

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی و جگرکی