آسایشگاه سالمندان

آسانسور فراز پیمایش البرز

مدیریت: امیرحسین علی پور

کرج - - .

کرج - جاده ملارد - نب شبن بست افشارزاده