تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان

فارمو

معتمدیان: 88811129

منطقه 7 .

طالقانی- خ بهار شمالی

تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان

: صنایع و سیستم تهویه

پردیس

ابراهیمی: 88316724

منطقه 7 .

طالقانی- خ بهار شمالی- مقابل بیمارستان سجاد

تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان

: صنایع و سیستم تهویه

امیر

محترمی : 77571875

منطقه 7 .

نظام آباد جنوبی بالاتراز کهن

شهروز شیدفر

شیدفر : 88427703

منطقه 7 .

شریعتی تقاطع مطهری خ خواجه نظام الملک نبش شایگان