آرایشی و بهداشتی

جم

پورجم : 55933701
منطقه 20 . شهر ری م فرمانداری

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه

کیش

محمودی: 33329472
منطقه 14 . پیروزی -خ دهم فروردین - خ تاجری

خرازی

: خرازی

اشکان

خانم مهرپور: 33340249
منطقه 14 . پیروزی - م بروجردی - خ حیدری

خرازی

: خرازی

یله

نوروزی: 77391628
منطقه 4 . تهرانپارس، خ جشنواره، خ امین

لوازم آرایشی و بهداشتی

: آرایشی وبهداشتی

گل گیسی

عزیزی: 09373587844
منطقه 4 . حکیمیه، خ بهار، خ خرم، خ شبنم

آرایشگاه بانوان

: آرایشگاه زنانه

زوپینی

تاج فر: 77002503
منطقه 4 . حکیمیه، خ خرم

لوازم آرایشی و بهداشتی

: لوازم آرایشی وبهداشتی

شمیم

جلالیان : 33558783
منطقه 12 . م خراسان

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه آقایان

پخش133

رنجبران : 55952132
منطقه 20 . شهر ری 35 متری امام حسین دیلمان جنوبی

شوینده و بهداشتی

: شوینده و بهداشتی

عینی

عینی : 55914470
منطقه 20 . م نماز 35 متری امام حسین سه راه منتظری روبروی منتظری

آرایشگاه بانوان

: آرایشگاه بانوان

زیباکده

خوجانی: 77004830
منطقه 4 . حکیمیه، بلواربهار

آرایشگاه بانوان

: آرایش وزیبایی بانوان

پناهی

پناهی: 66308614
منطقه 18 . شهرک ولیعصر، خ بهرامی، خ رجائی

خرازی

: خرازی

یونا

آذری: 09386325048
منطقه 18 . شهرک ولیعصر، خ بهرامی، خ رجائی

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه

مدرسی

مدرسی: 09355117049
منطقه 18 . شهرک ولیعصر، خ بهرامی، خ رجائی

خرازی

: خرازی

-

محبتی: 66205559
منطقه 18 . بلوارمعلم، خ شهید رجایی

لوازم آرایشی و بهداشتی

: لوازم آرایشی وبهداشتی

یاقوت

عفتی : 66213130
منطقه 18 . یافت آباد خ رجایی روبروی پارک بهاران

یوسف زاده

یوسف زاده : 66225273
منطقه 18 . شهرک ولیعصر خ بهرامی خ رجائی

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه آقایان

افق

رستمی: 09141547719
منطقه 18 . بلوارمعلم، خیابان شهید رجائی

آرایشگاه آقایان

: آرایشگاه مردانه

رز

خانم اردی: 66303089
منطقه 18 . شهرک ولیعصر - خ شهید رجایی

لوازم آرایشی و بهداشتی

: آرایشی و بهداشتی

بهشت کوچک

عارف پور: 33336692
منطقه 14 . پیروزی - م بروجردی - خ بروجردی

خرازی

: خرازی

نوید

دولت آبادی: 33782019
منطقه 13 . م امام حسین - خ ثاراله - بین اقبال و ایرانمهر