سیفی

مدیریت: سیفی

منطقه 12 .

مولوی، مقابل بیمارستان اکبر آبادی

دخانیات

: سیگار وقلیان
limited

برادران بخشی

مدیریت: بدر

منطقه 12 .

مولوی

دخانیات

: سیگار وقلیان
limited

اخترزاده

مدیریت: اخترزاده

منطقه 12 .

مولوی، روبروی بیمارستان اکبر آبادی

دخانیات

: سیگاروقلیان
limited

فروشگاه110

مدیریت: سیروس

منطقه 12 .

چ مولوی

دخانیات

: سیگاروقلیان
limited

اشکانی

مدیریت: اشکانی

منطقه 12 .

مولوی

دخانیات

: سیگار وقلیان
limited

مختاری

مدیریت: مختاری

منطقه 12 .

مولوی

دخانیات

: سیگاروقلیان
limited

فروشگاه110

مدیریت: کرمی

منطقه 12 .

مولوی

دخانیات

: سیگار وقلیان
limited

صائمی

مدیریت: صائمی

منطقه 12 .

چ مولوی، بازار حضرتی

دخانیات

: سیگار وقلیان
limited

احمدپور

مدیریت: اسداله احمدپور

منطقه 12 .

مصطفی خمینی

دخانیات

: بورس انواع قلیان دخانیات ایرانی و خارجی
limited

معماریان

مدیریت: محمد معماریان

منطقه 12 .

مصطفی خمینی پایین تراز چ سیروس نرسیده به کوچه غفاری

دخانیات

: لوازم قلیان
limited

نوین

مدیریت: محمد سهیلی

منطقه 12 .

مصطفی خمینی بین چ سیروس و چهارراه مولوی

دخانیات

: پخش ملزومات قلیان
limited

مهرداد

مدیریت: مهرداد رحمانی

منطقه 20 .

شهرری، میدان نماز، بلوارامام حسین، خ مصطفی خمینی

دخانیات

: پخش سیگاروتنباکو
limited

پاسارگاد

مدیریت: مهدیی نادعلی

منطقه 12 .

مولوی

دخانیات

: انواع تنباکو و سیگار
limited

جمشیدی

مدیریت: کوروش جمشیدی

منطقه 4 .

تهرانپارس حکیمیه بلواربهار بلوارمعراج روبروی مسجد الزهرا

دخانیات

: دخانیات
limited

110

مدیریت: مسعود واعظی

منطقه 12 .

15خرداد بازار کویتیها

دخانیات

: عرضه کننده انواع فندک ، پیپ ، توتون چوب سیگار و انواع جاسیگاری.........
limited

طوفان

مدیریت: سیدعلی قریشی

منطقه 14 .

پیروزی - خ شکوفه

دخانیات

: سیگار
limited

دوسیب

مدیریت: محسن لشکری

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر خ رجائی بعداز سه راه بنایی

دخانیات

: دخانیات
limited


مدیریت: محسن تهرانی

منطقه 15 .

مسعودیه، خ ابومسلم، خ کلهرشمالی

دخانیات

: پخش سیگار
limited

دود

مدیریت: محمد ناصرپور

منطقه 15 .

مسعودیه م تره بار

دخانیات

: دخانیات
limited


مدیریت: روزبه حسینی

منطقه 15 .

افسریه، 15متری اول، بین 22و21

دخانیات

: پخش سیگارو...
limited