مدیر:
حمیدرضا ولدخانی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خیابان شوش، خ شهرزاد (لب خط)، پلاک 70
پایتخت پلاستیک - عمده فروش ظروف یکبار مصرف مولوی - پخش عمده ظروف یکبار مصرف - جنوب تهران - شوش - منطقه 12
پایتخت پلاستیک - عمده فروش ظروف یکبار مصرف مولوی - پخش عمده ظروف یکبار مصرف - جنوب تهران - شوش - منطقه 12
پایتخت پلاستیک - عمده فروش ظروف یکبار مصرف مولوی - پخش عمده ظروف یکبار مصرف - جنوب تهران - شوش - منطقه 12
پایتخت پلاستیک - عمده فروش ظروف یکبار مصرف مولوی - پخش عمده ظروف یکبار مصرف - جنوب تهران - شوش - منطقه 12
پایتخت پلاستیک - عمده فروش ظروف یکبار مصرف مولوی - پخش عمده ظروف یکبار مصرف - جنوب تهران - شوش - منطقه 12
پایتخت پلاستیک - عمده فروش ظروف یکبار مصرف مولوی - پخش عمده ظروف یکبار مصرف - جنوب تهران - شوش - منطقه 12
پایتخت پلاستیک - عمده فروش ظروف یکبار مصرف مولوی - پخش عمده ظروف یکبار مصرف - جنوب تهران - شوش - منطقه 12
پایتخت پلاستیک - عمده فروش ظروف یکبار مصرف مولوی - پخش عمده ظروف یکبار مصرف - جنوب تهران - شوش - منطقه 12
پایتخت پلاستیک - عمده فروش ظروف یکبار مصرف مولوی - پخش عمده ظروف یکبار مصرف - جنوب تهران - شوش - منطقه 12
پایتخت پلاستیک - عمده فروش ظروف یکبار مصرف مولوی - پخش عمده ظروف یکبار مصرف - جنوب تهران - شوش - منطقه 12
پایتخت پلاستیک
پایتخت پلاستیک
پایتخت پلاستیک