آموزش و پژوهش

زمان جستجو: 0.16 ثانیه

رشاد

-: 44316692

منطقه 5 .

اول شهران-جنب پارک امیر- کوی لاله

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: دبیرستان پسرانه

رودکی

-: 44079126

منطقه 5 .

فلکه دوم صادقیه-آیت الله کاشانی-بعداز میدان نور-روبروی فرهن

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: دبیرستان پسرانه

زاهد

-: 44810511

منطقه 5 .

انتهای سردار جنگل- شمال ایرانپارس- اول شهرک نیروی هوایی- لاله 9

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: دبیرستان پسرانه

درخشان - بزرگسالان

-: 77453956

منطقه 4 .

فرجام شرقی – بعد از چهارراه ولی عصر

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: دبیرستان پسرانه

دکتر شریعتی 2

-: 77882292

منطقه 4 .

تهرانپارس – اول جشنواره

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: دبیرستان پسرانه

دهخدا

-: 77379094

منطقه 4 .

تهرانپارس – 214 غربی- پ 7

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: دبیرستان پسرانه

رهنما

-: 22514797

منطقه 4 .

مجیدیه شمالی – کوچه مقدم

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: دبیرستان پسرانه

شریف

-: 22510995

منطقه 4 .

بنی هاشم – جنب برج

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: دبیرستان پسرانه

شهید احدزاده 1

-: 77890473

منطقه 4 .

خ فرجام – میدان100

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: دبیرستان پسرانه

شهید امیرزادگان 1

-: 77368847

منطقه 4 .

فلکه چهارم تهرانپارس – خ توحید – ک 16

شهید چمران 1

-: 77868067

منطقه 4 .

فرجام شرقی – اول سراج

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: دبیرستان پسرانه

شهید چمران 1

-: 22945020

منطقه 1 .

میدان نوبنیاد – شهرک نور

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: دبیرستان پسرانه

شهید رجائی 1

-: 22843368

منطقه 3 .

پاسداران – نگارستان 5

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: دبیرستان پسرانه

شهید رضائیان

-: 22940948

منطقه 4 .

لویزان – خ شهید فرشادی –کوچه ازگلی

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: دبیرستان پسرانه

شهید صالحی شفا 1

-: 8867461

منطقه 4 .

بزرگراه رسالت – ایستگاه کاج– کوچه شهید چکینی

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: دبیرستان پسرانه

شهید مطهری 1

-: 77453623

منطقه 4 .

بزرگراه رسالت – چهارراه دردشت - خاور – خ احدزاده

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: دبیرستان پسرانه

شهید مفتح

-: 77884219

منطقه 4 .

خ سراج – کوچه بدیع الزمانی

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: دبیرستان پسرانه

شهیدان خدامردی 1

-: 77312661

منطقه 4 .

حکیمیه – شهرک والفجر

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: دبیرستان پسرانه

صلحام

-: 22933184

منطقه 4 .

لویزان – حسین آباد – وفامنش

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: دبیرستان پسرانه

علامه جعفری

-: 7777254

منطقه 4 .

فلکه سوم تهرانپارس – 198شرقی

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: دبیرستان پسرانه