مدیر:
اصغر حاجی زاده
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خیابان مولوی، خیابان تختی، پلاک: 268
پخش خرمای حاجی زاده
پخش خرمای حاجی زاده
پخش خرمای حاجی زاده
رطب نارا
تهیه و توزیع وصادرات خرما و رطب مضافتی
برندهای نارا و زرناز
رطب نارا
تهیه و توزیع وصادرات خرما و رطب مضافتی
برندهای نارا و زرناز