اتومبیل خرید-فروش
شرح فعالیت:
اتو گالری،
نمایشگاه اتومبیل
خرید و فروش ماشین
مدیر:
بهنام تارقلی زاده
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
خیابان جیحون، چهارراه طوس پلاک: 686