آسانسور-بالابر
مهر
مدیریت:
آسایشگاه سالمندان-آسایشگاه عمومی