چسب صنعتی
کارگاه دلجو - برشکاری چسب - لاله زار
مدیریت: عزیز دلجو
برشکاری چسب