طباخی - سیراب شیردان
امیر سالار
مدیریت: سعید استاد حسین
طباخی