موسسات و انجمن های خیریه
موسسه عصای سفید
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه-انجمن های خیریه حمایت از معلولین
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خیابان سید حمال الدین اسد آبادی – خیابان یازدهم پلاک: 29