خیمه-چادردوزی
خیمه محمودی
مدیریت: رحیم محمودی
خیمه - چادر