موسسات و انجمن های خیریه
ذخیره نور ایمان
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
آبشناسان – خیابان شقایق – خیابان علامه کوچه بهاران 4 پلاک: 36