برشکاری فلزات
خدمات خم و برش صفایی - برشکاری آهن مکان
مدیریت: حسن صفایی
خدمات خم و برش ورق، ساخت مخازن استیل و کربن استیل، مخازن زباله و بازیافت