الکتروموتور صنعتی و پمپ - پمپ آب
سیم پیچی علی - دستگاه جوش - الکتروموتور - گیلاوند
مدیریت: علی روشن نیا
انواع الکترو موتور ، پمپ آب ، شناور ، کف کش و دستگاه جوش