موسسات و انجمن های خیریه
موسسه مولی الموحدین امیر
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
خیابان اقدسیه – ازگل – 12 متری قائم کوچه مدرسه پلاک: 20