کانال سازی - نبشی سازی
کانال سازی افشار امینی
مدیریت: امینی
سازنده انواع کانال کولر و هواساز
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
ورامین ، قرچک ، خیابان ولی آباد ، مقابل کوچه مهدیه 9