کارگاه کانال سازی وهاب
کارگاه کانال سازی وهاب
مدیریت: وهاب پیریایی
ساخت دریچه و کانال کولر و تهویه به طور سیار
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
-