طباخی - سیراب شیردان
طباخی سادات
مدیریت: سید علی سجادی نیکو
طباخی