الکتروموتور صنعتی و پمپ - پمپ آب
سیم پیچی هاشمی
مدیریت: داود هاشمی
سیم پیچی