طباخی - سیراب شیردان
کله پزی دایی مسعود - طباخی - ابوذر
مدیریت: رضا احمدی
طباخی(مغز، زیان، بناگوش، معجون، کله پاچه، سیراب شیردان)  در محیطی آرام و خانوادگی