پرسکاری و برشکاری فرحمند - پرسکاری فلزات - برشکاری فلزات - بازار آهن مکان
پرسکاری و برشکاری فرحمند - پرسکاری فلزات - برشکاری فلزات - بازار آهن مکان
مدیریت: فرحمند صفی زاده
پرسکاری و برشکاری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
تهران، بزرگراه آزادگان ، بازار آهن مکان ، فاز 9 مرکزی پلاک 2150

تصاویر