طباخی - سیراب شیردان
طباخی شبهای تهران - طباخی - کله پاچه - سیرابی و شیردان - شهرک غرب - منطقه2
مدیریت: فرهنگ فرید
طباخی، به همراه نان داغ، چشم، آب مغز، آب ساده، زبان، پاچه، بناگوشت، مغز، سیراب و شیردان، دست کامل، سرویس رایگان