فرهنگسراها
کتاب خانه امیرکبیر
مدیر:
کتاب خانه در جوار ملل قرار دارد دارا ۳۶۰ متر مربع مساحت، دو سالن مطالعه مجزا، بش از ۲۶۰۰۰ جلد کتاب، بخش امانات، مرجع، نشریات وقسمت ها کودکان می باشد.برگزار مسابقات، نمایشگاه کتاب، نشستها تخصصی، بازدیدها علمی، و... از فعایتها جنبی این مرکز است.
شماره تماس:
2227051
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بزرگراه صدر، میدان پرویز بوستان قطره